همنوازی

دو نوازی “یادی از گذشته”

نی آقای فریبرز حمیدی و تمبک آقای مجتبی شایانفر

دو نوازی “عشوه زلف”

نی آقای فریبرز حمیدی و تمبک آقای مجتبی شایانفر